ครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย

 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ ชาติไทย 
โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย

จงสมัครสมาน สามัคคี เสียสละมีกำลังใจเพื่อนำพาแผ่นดินนี้ไปให้รอด

ถวายในหลวงของเรา

พระดำรัส พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

รักในหลวง ห่วงเมืองไทย ร่วมใจสวดมนต์ กับ

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย

  เพลงสมานฉันท์สู่สันติ
  สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ  
พระคาถาชินปัญชร facebook fan page: 
http://www.fb.com/2541wsHome_files/01%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4.mp3mp3.htmlHome_files/07JINAPANJARASUTTAM.mp3http://www.fb.com/2541wsshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
คู่มือสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯChantingManuals.htmlChantingManuals.htmlshapeimage_3_link_0

พิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์ อฐิษฐานเพื่อสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย์ ครั้งที่ ๑๒

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย
 สำนักงานใหญ่  ๔๙ ซอย ๖๕ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  
 หรือสำนักงานสาขา ประจำท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักร   โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๙ ๒๖๖๕

ยินดีต้อนรับท่านผู้โชคดีที่เปิดมาพบหน้านี้มี หนังสือสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ&พระคาถาชินปัญชร แจกให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ในกรุงเทพมหานครActivity.htmlActivity.htmlshapeimage_5_link_0

งานพิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์อธิษฐานเพื่อสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย์ ครั้งที่ ๑๓

น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์

ณ ลานภาวนา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันสหประชาชาติ วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุธศักราช ๒๕๕๗