โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ     เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย
 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ ชาติไทย

หน้าแรก
01 ชุมนุมเทวดา
02 คำบูชาพระรัตนตรัย
03 คำขอขมาต่อพระรัตนตรัย
04 บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
05 พุทธชัยมงคลคาถา
06 ชัยปริตร
07 พระคาถาชินปัญชร
08 คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
09 คาถาป้องกันภัยสิบทิศ(โพธิบาท)
10 มงคลจักรวาลน้อย
11 อธิษฐานบารมี
12 บทแผ่เมตตา
13 คำอธิษฐานน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล
14 ชัยปริตร (ชะยันโต)
15 คำนมัสการพระรัตนตรัย
16 ดนตรีบรรเลง
17 กะระณียเมตตะสุตตัง
18 โพชฌังคะปะริตตัง
19 ภูมิพะละมหาราชะวะรัสสะ ชะยะมังคะละวะระทานะคาถาHome.htmlmp3_files/01%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2.mp3mp3_files/02%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2.mp3mp3_files/03%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2.mp3mp3_files/04%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93.mp3mp3_files/05%20%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2.mp3mp3_files/06%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3.mp3mp3_files/07JINAPANJARASUTTAM.mp3mp3_files/08%20%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8.mp3mp3_files/09%20%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%28%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%29.mp3mp3_files/10%20%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2.mp3mp3_files/11%20%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5.mp3mp3_files/12%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2.mp3mp3_files/13%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5.mp3mp3_files/14%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%28%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%29.mp3mp3_files/15%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2.mp3mp3_files/16%20%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%87.mp3mp3_files/17%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87.mp3mp3_files/18%20%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87.mp3mp3_files/19%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B0%20%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2.mp3mp3_files/01%2001%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2.mp3.mp3shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11shapeimage_2_link_12shapeimage_2_link_13shapeimage_2_link_14shapeimage_2_link_15shapeimage_2_link_16shapeimage_2_link_17shapeimage_2_link_18shapeimage_2_link_19
โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย
  สำนักงานใหญ่  ๔๙ ซอย ๖๕ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  
  หรือสำนักงานสาขา ประจำท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักร   โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๙ ๒๖๖๕

เสียงสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ